Rabbalshede Kraft ansöker hos regeringen om att bygga vindpark på Åndberget i Härjedalens kommun

Rabbalshede Kraft ansöker hos regeringen om att bygga vindpark på Åndberget i Härjedalens kommun

Skrivet den 1 februari 2011

Rabbalshede Kraft AB ansöker i enlighet med miljöbalkens 17 kapitel till regeringen om tillåtelse att få uppföra och driva en vindpark med upp till 101 vindkraftverk på Åndberget, Lillhärdal, i Härjedalens kommun.
Vindpark Lillhärdal Åndberg omfattar maximalt 101 vindkraftverk och beräknas fullt utbyggd producera 770 GWh el vilket motsvarar cirka 28 500 eluppvärmda villor. Utbyggnaden bedöms också skapa 25-talet lokala årsarbetstillfällen.

En avsiktsförklaring har slutits med den lokala föreningen ”Medvind för bygden” om en årlig bygdepeng som ska gå till att utveckla bygden.
Den 30 april i år inlämnades en ansökan om tillstånd för vindparken till länsstyrelsen i Jämtlands län. Därefter har ansökan kompletterats i enlighet med länsstyrelsens begäran. I den ansökan som idag går till regeringen skriver Rabbalshede Kraft att Bolaget omgående kan komplettera handlingarna utifall att ytterligare material behövs.

Projekteringen av vindpark Lillhärdal Åndberg har pågått sedan 2007. Området ligger i sydöstra delen av Härjedalens kommun som är väl lämpat för vindkraft vilket styrks av ett yttrande från Energimyndigheten den 7 september 2010 (440-10-3661) där bland annat följande framkommer:
”Enligt kommunens sammanställning av de bevarandevärden som finns inom planområdet tydliggörs att det finns mycket bra förutsättningar för en storskalig vindkraftsutbyggnad utan att riskera en påtaglig negativ påverkan på befintliga riksintressen och skyddad natur/kultur.”

”Planering sker med stor noggrannhet så att våra vindparker inte kolliderar med andra intressen enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Vår avsikt är att bidra till bygdens långsiktiga utveckling i de kommuner där vi verkar och söker därför samförstånd med lokala politiker, markägare och övriga intressenter”, säger Thomas Linnard, VD, Rabbalshede Kraft.